zwrot za kasę fiskalną

Zwrot za kasę fiskalną!

Zwrot kosztów za kasę fiskalną.

W tym roku w dalszym ciągu będzie można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej przysługuje każdemu podatnikowi rozpoczynającemu pracę z urządzeniem fiskalnym. Odliczenie należy się podatnikom którzy kupują urządzenie fiskalne po raz pierwszy. Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jakie warunki należy spełnić, żeby odliczyć ulgę na zakup kasy?

Przed rozpoczęciem sprzedaży towaru lub świadczenia usług oraz fiskalizacją należy powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego (US) o wszystkich instalowanych urządzeniach i adresie ich używania.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie w wymaganym terminie fiskalizacji.

Następnie w ciągu 7 dni od fiskalizacji serwis i użytkownik muszą złożyć do właściwego US wypełniony formularz zgłoszenia kasy. Oba formularze (serwisowy i użytkownika) dołączane są do urządzenia.

Gdy powyższe warunki zostaną spełnione należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury za zakup kasy, wraz z dowodem zapłaty.

Ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej należy rozpocząć nie później niż w obowiązujących terminach.

Po wykonaniu wspomnianych czynności można rozliczyć wydatek.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi odpowiednio wypełnić deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika..
Natomiast podmioty zwolnione z VAT w celu skorzystania z ulgi powinny złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego,

Przypadki w których otrzymaną ulgę na zakup kasy fiskalnej należy zwrócić.

Gdy podatnik nie dopełnił wszystkich obowiązków przed i po fiskalizacji lub nie rozpoczął ewidencji sprzedaży na kasie w obowiązującym go terminie.

Należy pamiętać, że w ciągu trzech lat od fiskalizacji (rozpoczęcia ewidencji na kasie) należy spełnić poniższe warunki:

• terminowo wykonywać obowiązkowe przeglądy techniczne urządzenia

• nie wolno w tym okresie zaprzestać prowadzenia działalności, ogłosić likwidację lub upadłość firmy.

Kasa fiskalna w Szczecinie?